Miljö

FSC® certifiering

Burde Förlag är sedan 2011 FSC® certifierade. FSC®, Forest Stewardship Council, är en fsclogooberoende, internationell medlemsorganisation. I FSC®:s principer och kriterier finns övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas som gäller generellt över hela världen. Detta ger oss en kontroll på att vårt papper är framställt av producenter som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Miljödiplom

Burde Förlag är mycket stolta över att vara ett miljödiplomerat företag.

Systemet är kvalitetssäkrat genom att uppfylla föreningen Svensk Miljöbas gemensamma miljodiplomering2kravstandard. För att få miljödiplom ska verksamheten uppfylla vissa kriterier, och man motiverar miljöansvaret hos företaget och de anställda.

http://svenskmiljobas.se/

 

Miljöpolicy

Burde Förlags AB ska utveckla och tillverka almanackor, kontorsprodukter, kort och ergonomiska produkter med höga funktions-, kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag, bok- och pappershandel, kontorsfackhandel samt dagligvaruhandel.

 

Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske med minsta möjliga miljöbelastning. Vi ska ständigt jobba mot att förbättra vårt miljöarbete. Miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav ska uppfyllas.

Vi har leverantörsavtal och uppförandekoder med samtliga våra leverantörer där våra miljökrav är tydligt beskrivna.

 

Miljöpolicyn ska tillämpas på följande sätt:

 

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön. Vårt miljöarbete planeras och styrs bl a med hjälp av miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas som är en nationell miljöledningsstandard. Vi är också medlemmar i Swereas Kemikaliegrupp som vi konsulterar vid behov.

 

2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas, gärna överträffas. Minst 90 % av våra kalendrar ska vara FSC-certifierade. Vi är FSC-certifierade sedan 2010.

 

3. Vårt agerande ska präglas av kretsloppstänkande med största möjliga inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter.

 

4. Våra produkter ska utformas så, att vårt ansvarstagande för miljön stöder vår egen och våra kunders miljöprofil på marknaden.

 

5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen ska utarbetas och följas upp.

 

6. I vår hållbarhetsgrupp arbetar vi kontinuerligt med företagets hållbarhetsfrågor där bl a miljöfrågorna ingår.

 

Miljöpolicyn ska införas och tillämpas av vår personal och spridas till våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att vi i samverkan kan vidareutveckla miljöanpassningen.